بازگشت به درون

دومین همایش زمین از دریچه آسمان

سروش مولانا / دومین نشست “زمین از دریچه آسمان” که در واقع پیش درآمدی برای ورود به محورهای اصلی این طرح بود در سوم اردیبهشت سال ۱۳۹۶ برگزار شد. در این نشست که اجرای آن را آقای ایرج رضایی برعهده داشت، به مانند نشست پیشین دو تن از استادان نام آشنای عرفان و حقوق و فلسفه اخلاق راه حل های تامل برانگیزی را در پاسخ به مشکلاتی که به طور روز افزون گریبانگیر جامعه بشری شده ارائه دادند. محمد علی موحد علت ناکارآمدی تاریخی مباحثی که در طول قرون از جانب فیلسوفان و اندیشمندان ارائه شده را اصالت دادن به عقل خواند و تاکید کرد که به خصوص در عصر جدید، تاکید بیش از اندازه بر حق به جای تکلیف در کنار مباحث انتزاعی مشکل ساز بوده است، مصطفی ملکیان نیز با تاکید بر مباحث پیشین مبنی بر اصالت فرهنگ، اصلاح جامعه به طریقی که روشنفکران و مصلحان اجتماعی بر آن تاکید می کنند را تقریبا ناکارآمد خواند و بر بازگشت به درون تاکید کرد. قابل ذکر است که در جلسات پیش از این نشست، مقدمات کتاب “زمین از دریچه آسمان” که مجموعه از گفتارهای استاد ملکیان است، انجام و آماده انتشار شد.