زندگیِ مؤمن تقلّایی است دائم برای عشق‌ورزیِ سرخوشانه به خداوند نه پشت کردن به او و کژراهه رفتن. این همان جهادی است که زندگیِ همه‌یِ مؤمنانِ واقعی را مشخص می‌کند. بدترین کاری که از ما برمی‌آید واژگونه کردنِ این تقلاست. به جایِ زورِ بازو کردن با خویشتن در جهادِ اکبر، رو به جهادِ اصغر می‌آوریم و همان را هم به جایِ رحمان و رحیم بودن چنان که خداوند هست، دعوت به مقابله‌ی نفرت با نفرت تفسیر می‌کنیم.

دریافت فایل الکترونیکی ویژه نامه نگاه آفتاب

با آثار و نوشته هایی از: مهدی کمپانی زارع ،قاسم کاکایی، احسان حمیدی زاده، شاهین محمدی، فرشید ذاکری، میلاد نوری، عسل محمدی، ایرج رضایی