نهمین همایش روز نیایش

لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده‌ایم حافظ این خرقه پشمینه بینداز که ما از پی قافله با آتش ِ آه آمده‌ایم…   سروش …
ادامه مطلب