طرح زمین از دریچه آسمان

راه حل معنوی برای بحران بشری

  1. ماندگارترین و جهانی ترین بخش میراث فرهنگی ما عرفان است. هنگامی که عرفان را با فلسفه، کلام، فقه، اخلاق و با سایر بخش های فرهنگ خود مقایسه می کنیم، به راستی ماندگارترین و جهانی ترین بخش می یابیم اش. معرفی این بخش از فرهنگ به دهکده جهانی باعث می شود که فرهنگ آینده این دهکده جهانی آب و رنگ عرفان ما را در خود داشته باشد.
  2. مولانا شاخص ترین نماینده عرفان اسلامی است. هم به جهت تکیه بر عمل تا نظر و نظریه پردازی و هم با توجه به لطافت پیام اش. بنابراین خوب است که در شناساندن چهره مولانا فعال باشیم.
  3. جهان در وضع بسیار شکننده و تردی قرار دارد و بزرگترین خدمتی که می شود به این جهان کرد خدمت در طریق برقراری صلح و آرامش است و بزرگترین داعی و مبلغ صلح و آرامش که می تواند نماینده اسلام رحمانی در جهان باشد مولاناست. بنابراین معرفی مولانا در واقع خدمت به صلح و آرامش جهانی است.
  4. امروزه جامعه ما بیش از هر چیزبه اخلاق نیازمند است. و در میان نظام های اخلاقی، فلسفی و نقلی و مصلحت اندیشانه و عرفانی، اخلاق عرفانی هم جذاب تر است و هم عمیق تر و بنابراین ما جدیت مان در این است که اخلاق عرفانی را در میان مردم خود اشاعه و ترویج کنیم.
  5. یکی از مشکلات جامعه ما جدایی از سنت و میراث فرهنگی خودش است . یعنی آشنا نبودن با کسانی مثل فردوسی، نظامی، مولوی، سعدی و حافظ و خیام و دیگران. شناساندن مولانا در واقع آشتی کردن مجدد نسل های کنونی و آینده با فرهنگ ماست. چون این فرهنگ از نکات مثبت و نقاط قوت خالی نیست و حیف است که این را دیگران کشف و استخراج کنند. خوب است که خود کشف و پالایش آن را به عهده بگیریم.
  6. ضمن توجه به این که هر چه انسان بیشتر به وجوه اشتراک خود با انسان های دیگر پی ببرد شفقت اش با آن انسانها بیشتر می شود و همکاری میان انسانها زمانی پدید می آید که دریابند سرنوشت مشترکی دارند. می کوشیم تا کمک کنیم به این فهم مشترک برسیم تا نسبت به یکدیگر شفقت پیدا کرده و عشق بورزیم. بر این اساس و با اهدافی که بر شمردیم برآنیم تا با همفکری و همیاری انسان های تاثیر گذار در تغییر نگرش و رفتار بشر امروز پروژه ای عملی تحت عنوان « زمین از دریچه آسمان» را به این شرح پی بگیریم:

 

1) سرشت من و هم سرشتی ما
2) شفقت و عشق
3) سرنوشت من و هم سرنوشتی ما
4) همکاری
5) رهایی