فراخوانی برای تنظیم اعلامیۀ جهانی تکالیف بشر

نام سخنران

مدت زمان

30 دقیقه

توضیحات :

سخنرانی محمد علی موحد در اولین همایش زمین از دریچه‌ی آسمان در اردیبهشت 1394 به مناسبت روز زمین پاک ایراد شد.

وی در این سخنرانی با موضوع «فراخوانی برای تنظیم اعلامیۀ جهانی تکالیف بشر » اعلام می‌دارد که زمان آن رسیده است که در کنار اعلامیۀ حقوق بشر، اعلامیۀ دیگری مشتمل بر تکالیف نیز تنظیم گردد که در آن بر تمام سطوح به‌ویژه سطح خانواده و مدرسه تأکید شود و به تربیت حس مسئولیت و تربیت انسان‌های متعهد، مشوق و مهربان و ملتزم به رعایت حرمت یکدیگر و خودداری از آزار اهتمام شود.

50,000 تومان