پرسش‌های انسان این روزگار از مولانا (دو دوره)

40 هزار تومان

اگر مولانا در جمعِ انسانهایِ روزگارِ ما حضور میافت

با چه پرسشهایِ وجودشناختی، معرفت‌شناختی، خداشناختی، انسان‌شناختی، ارزش‌شناختی، و وظیفه‌شناختی روبه‌رو میشد؟

و به آن پرسشها چه پاسخهایی میداد؟

و آن پاسخها تا چه حدّ برایِ فاهمه‌یِ همروزگارانِ ما پذیرفتنی میبودند؟

دسته:

توضیحات محصول

درسگفتار

۱۶ساعت

مکان برگزاری: حسینیه ارشاد
زمان برگزاری: سال ۱۳۹۲