راضیه زینلی

دکتری فلسفۀ دین

برخی آثار منتشر شده

کتاب

  • خود، دیگری و خدا در اندیشۀ کیرکگور. نشر آن‌سو، 1400.
  • رنج هستی. ماهگون، 1399.

مقاله

  • انسان در عصر تنهایی / گفت و گو با محمدرضا سرگلزایی، محمود مقدسی و حسین محمودی. نشریه اطلاعات حکمت و معرفت، بهار 1400.
  • دیگری در اندیشۀ سارتر. نشریه اطلاعات حکمت و معرفت، بهار 1400.
  • جایگاه دیگری و اخلاق از منظر کیرکگور. همراه با امیرعباس علیزمانی، جستارهای فلسفه دین، بهار و تابستان 1398.
  • بررسی مفهوم اضطراب از دیدگاه کیرکگور و ژان پل سارتر. همراه با سیدمصطفی شهرآیینی، شناخت، بهار و تابستان 1393.
  • وجود برای دیگری از دیدگاه سارتر. همراه با سیدمصطفی شهرآیینی، پژوهش‌های فلسفی، پاییز و زمستان 1390.

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید