فرزانه معینی

پيشينه‌ی تحصيلی

 • پژوهشگر پسادکتری در مرکز حافظ‌شناسی- کرسی پژوهشی حافظ
 • دکتري زبان و ادبيات فارسی – ادبيات غنايی- دانشگاه شيراز  (1396)
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی – دانشگاه شيراز (1387)
 • کارشناسی زبان و ادبيات فارسی – دانشگاه شيراز (1383)

کتاب

فرهنگ مردم شیراز در دوره‌ی  سعدی و حافظ (مشترک با دکتر مدینه کرمی، دکتر انسیه هاشمی، دکتر ابراهیم اکبری)، 1398، تهران: نشر خاموش (برگزیده‌ی بیست‌وپنجمین جایزه‌ی دوسالانه‌ی کتاب اصفهان)

مقاله‌ها

 • زدودن غبار از نور ديدگان (بررسي شگردهاي تمرکززدايي در کليله‌ودمنه)، مجله‌ي علمي‌پژوهشي مطالعات ادبيات کودک، سال یازدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 99 (پیاپی 22)، صص 155-184
 • دریچه‌ای تازه به جهان بیدل (معرفی کتاب بیدل و انشای تحیر)، دوماهنامه‌ی ادبی چامه، شماره‌ 14، آبان و آذر 1399، صص 186-191
 • معرفی و بررسی دانشنامه‌ی حافظ‌ و حافظ‌پژوهی، مجله‌ی علمی‌تخصصی حافظ‌پژوهی، ش 23 (دوره‌ی جدید، ش2)، بهار 1399، صص159-168
 • ظرفيت‌هاي روايي و تمرکززدايانه‌ي باب هفتم کليله‌ودمنه براي بازنويسي، مجله‌ي علمي‌پژوهشي مطالعات ادبيات کودک، سال دهم، شماره، پاییز و زمستان 1398، صص103-128
 • خواننده‌ي نهفته؛ معياري براي انتخاب متن در بازنويسي(بررسي خواننده‌ي نهفته در کليله‌ودمنه بر اساس نظریه‌ی ایدن چمبرز)، مشترک با دکتر سعيد حسام‌پور، مجله‌ي علمي‌پژوهشي متن‌شناسی ادب فارسی، دوره‌ی 11، شماره 4، شماره پیاپی 44، ص 1تا 16
 • مقايسه‌ي تحليلي دو بازنويسي خلاق در سروده‌هاي مهدي حميدي شيرازي، مجله‌ي علمي‌پژوهشي شعرپژوهي، سال یازدهم، ش اول، بهار 1398، پیاپی 13، ص 129 تا 152
 • آستين‌افشاندن،دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی، سرويراستار: بهاءالدين خرمشاهی، جلد اول ، انتشارات نخستان پارسی، تهران: 1397‌
 • ارم،دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی، سرويراستار: بهاءالدين خرمشاهی، جلد اول ، انتشارات نخستان پارسی، تهران: 1397‌
 • طوفان (مشترک با مریم نوذری تهرانی)، ‌دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی، سرويراستار: بهاءالدين خرمشاهی، جلد سوم ، انتشارات نخستان پارسی، تهران: 1397‌
 • فروختن،دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی، سرويراستار: بهاءالدين خرمشاهی، جلد سوم، انتشارات نخستان پارسی، تهران: 1397‌
 • قربان و کيش،دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی، سرويراستار: بهاءالدين خرمشاهی، جلد سوم ، انتشارات نخستان پارسی، تهران: 1397‌
 • راز پرواز پروانه‌ها (درباره‌ی ساختار شعر «هجوم پروانه‌ها»)، در کتاب دکمه‌های گيج، به کوشش محمدحسين ابراهيمی، نشر کوله‌پشتی، تهران: ۱۳۹۵ 
 • بررسي ويژگي‌هاي سبک هندي در غزل‌هاي فاضل نظري، (مشترک با خانم آزاده نجفيان)،مجموعه مقالات نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور خراسان شمالي، شهريور ۱۳۹۳
 • معرفی کتاب «جدال با سعدی در عصر تجدد» و نکاتی دربارة آن،فارس‌شناخت (ويژه‌ي يادروز سعدی)، اريبهشت 1392، صص191-181
 • معرفي  و نقد کوتاه  کتاب «سعدي در غزل»، نگاه پنج‌شنبه، 31 فروردين 1391، ص8
 • بازخواني فرماليستي و مقايسه‌ي غزلي مشابه از سعدي و حافظ، (مشترک با خانم آزاده نجفيان)، فارس‌شناخت (ويژه‌ي يادروز سعدي)، اريبهشت 1391، صص ۱۶۳-۱۷۶
 • گزارشي از مقاله‌هاي علمي‌پژوهشي در پيوند با حافظ بازيابي شده در پايگاه اينترنتي SID، فارس‌شناخت (ويژه‌ي يادروز حافظ)، مهرماه 1390، صص ۹۹-۱۱۲
 • «حافظ و سعدي» در کارنامه‌ي سعدي‌پژوهي (سال‌هاي 1300 تا 1385)، فارس‌شناخت (ويژه‌ي يادروز حافظ)، مهرماه 1389، صص89 -102
 • بررسي برخي عناصر داستاني در داستان ضحاک (پيرنگ، شخصيت و شخصيت‌پردازي، زاويه‌ی ديد و صحنه و صحنه‌پردازي فصل‌نامه‌‌ي نامه‌ي پارسي، سال پانزدهم، شماره‌ي اول، بهار1389، صص 25-46
 • رويکردهاي تازه به ” گلستان” در کارنامه‌ي مقاله‌هاي سعدي­پژوهي(سال‌هاي1376تا1385)، سعدي‌شناسي، دفتر دوازدهم (ويژه‌ي گلستان)، ارديبهشت 1388، صص239-247
 • بررسي و تحليل انتقادي مقالات پرکارترين سعدي­پژوهان(سال‌هاي1376تا1385)، کتاب ماه ادبيات، سال دوم، شماره24، فروردين1388،صص27-20
 • نگاهي گذرا به کتاب «چشمه خورشيد»، کتاب ماه ادبيات، سال دوم، شماره18، مهر 1387، صص  80-82
 • 75سال سعدي‌پژوهي در آينه‌ي يک کتاب‌ (نگاهي گذرا به کتاب «فرهنگ سعدي­پژوهي، تاليف دکتر کاووس حسن‌لی»)، ماه‌نامه تخصصي شعر، سال پانزدهم، آبان 1387، صص25-27

سخنرانی

 • نقد و بررسی کتاب «دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی»، 8/10/97، شیراز، دانشکده‌ی علوم
 • چرا باید خیام را گرامی بداریم؟، اردی‌بهشت شعر (نشست ویژه یادروز فردوسی و خیام)،28/2/97, مرودشت, سالن مهر, اداره فرهنگ و ارشاد
 • سعدي با همه‌ي شاعران فرق دارد!، نشست ويژه‌ي يادروز سعدي، ۳۰/۱//۹۷، مرودشت، خانه‌ي فرهنگ اداره‌ي ارشاد
 • مهدي حميدي؛ غريب آشنا، همايش مرگ قو؛ بزرگ‌داشت مهدي حميدي شيرازي، ۹/۱۲/۱۳۹۶، شيراز، تالار احسان
 • نشست ادبي يک شب، يک شاعر،‌ ۲۸/۵/۹۶، شيراز، تالار حافظ
 • ویژگی‌های شعر کاووس حسن‌لی، مراسم رونمایی کتاب دکمه‌های گیج، ۲۵/۹/۹۵، دانشگاه آزاد ارسنجان
 • نقد و بررسی سفرنامه‌ها در کتاب «درنگ‌ها و خاطره‌ها»، مراسم رونمایی شناخت‌نامه‌ي دکتر کاووس حسن‌لی، 31/2/94، صفاشهر، اداره ارشاد شهرستان خرم بید
 • نقد سفرنامه‌های منصور ضابطیان، 26/2/94، شیراز، کافه هنر گلستان
 • بررسی بازنویسی دراماتیک حکایتی از گلستان سعدی برای کودکان، 5/2/94، شیراز، کافه هنر گلستان
 • نقد و بررسی مجموعه‌ي انيميشن «حکايات سعدی؛ شيرين‌تر از قند»، از مجموعة برنامه‌های يادروز سعدی، ارديبهشت 1392، شيراز، تالار مرکز اسناد و کتابخانة ملی
 • نقد کتاب «جدال با سعدی در عصر تجدد» از کاميار عابدی، بيست‌وششمين نشست نقد کتاب فارس، فروردين1392، شيراز، تالار حافظ
 • تصوير شعر (بررسي تصوير در «کتاب کلمات» منصور اوجي)، چهارمين نشست فصل کتاب فارس، خرداد 1391، شيراز، تالار حافظ
 • نقد دو مجموعه‌ي شعر محمد مرادي (“تو بودي و خورشيد نبود” و “تو سيب و گندم، تو خود حوا”)، هفدهمين نشست نقد کتاب فارس، اسفند 1390، شيراز، تالار حافظ
 • دمی با سعدي ، ارديبهشت1390، شيراز، فرهنگ‌سراي کتاب

سوابق تدريس

 • فارسي عمومي، دانشگاه‌های شیراز، علوم‌پزشکی شیراز، پیام‌نور مرودشت، نیریز و… سال‌های 1385 تا 1392
 • بوستان، گلستان و غزلیات سعدی، مرکز شیرازشناسی، 1394 تا 1396
 • شرح، زیبایی‌شناسی و خوانش غزل‌های حافظ، مرکز حافظ‌شناسی، از تابستان 1397 تاکنون

فعاليت‌هاي ديگر

 • مدیر اجرایی مجله‌ی حافظ‌پژوهی، از پاییز 1399
 • دستیار پژوهشی سرویراستار و ناظر علمی مجموعه‌ی 11 جلدی «دو سده سخنوری»
 • داور جشنواره ی عصرانه ادبی، مرکز شیرازشناسی، تابستان 97
 • کارشناس ادبي برنامه‌هاي راديويي:
  • راديو فارس:
   • حافظ راز، دامني از گل : بهار 1391
   • عصرانه : تابستان 1384
  • راديو جوان:
   • کافه راديو (ميز سعدي)، آتش پنهان : تابستان 1390

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید