علیرضا منوچهریان

پژوهشگر ادبیات تطبیقی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

برخی آثار منتشر شده

  • ادب عربی در آینه شعر فرخی سیستانی. کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی، بهار 1399
  • ملاحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا. همراه با زهرا حامدی یکتا، حسین کلباسی اشتری، حکمت اسراء، پاییز و زمستان 1396
  • روابط بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی. همراه با فائقه محمدی، کاوشنامه ادبیات تطبیقی، پاییز 1395
  • بررسی تطبیقی عناصر داستانی در باب‌الحکایات احمد شوقی و حکایت‌های پروین اعتصامی. همراه با سعید اکبری، متن پژوهی ادبی، زمستان 1394
  • متنبی و شاعران پارسی. متن پژوهی ادبی، بهار 1392
  • رؤیای ادبیات تطبیقی. ادبیات تطبیقی دانشگاه باهنر کرمان، تابستان 1390
  • بحر آتشین شعر متنبی. زبان و ادب پارسی، پاییز 1385
  • شرح قصیده‌ای از متنبی: از شرح برقوقی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1381

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید