علیرضا قیامتی

دانشیار دانشگاه فردوسی و شاهنامه‌پژوه

برخی آثار منتشر شده

  • نیایش‌های یزدانی و منظومه‌های پهلوانی. پاژ، زمستان 1399
  • کارکرد اجتماعی کرامات عرفا بر اساس کتاب مقامات ژنده‌پیل. به همراه علیرضا عبادی، تحقیقات تاریخ اجتماعی، پاییز و زمستان 1399
  • مرگ در اندیشه ادب حماسی. پاژ، بهار 1398
  • بررسی ناامیدی در شعر اخوان ثالت. پاژ، زمستان 1396
  • مشایخ عرفانی در فرارودان. تاریخ روابط خارجی، بهار 1395
  • الگوهای همسان حماسی. پاژ، بهار 1395

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید