محمدکاظم یوسف‌پور

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

برخی آثار منتشر شده

  • کنش تاریخی و کنش داستانی بررسی ویژگی‌های کنش در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی. همراه با معصومه غیوری. پژوهش‌های ادبی، بهار 1395
  • زبان رمز در آثار حلاج. همراه با آرزو ابراهیمی دینانی، پژوهش‌های ادب عرفانی، پاییز و زمستان 1395
  • تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی چپ. همراه با آرزو ابراهیمی دینانی، علیرضا نیکویی، ادبیات عرفانی، بهار و تابستان 1394
  • تحلیل مقایسه‌ای روایت‌های رستم و گشتاسب در شاهنامه فردوسی: بر اساس تعامل الگوهای چرخه‌ای و خطی زمان، در شکل‌گیری و خوانش انتقادی روایات. همراه با معصومه غیوری، پژوهش‌ زبان و ادبیات فارسی، پاییز 1394
  • تحلیل دگردیسی گفتمان قدرت قدسی در ادبیات ایران از اوستا تا متون عرفانی. پژوهش زبان و ادبیات فارسی، تابستان 1394
  • بررسی تکوین نظریه ولایت عارفانه بر مبنای استحاله تمثیلی و چگونگی انتقالِ آن به عصر سهروردی. همراه با فیروز فاضلی، هادی قلی‌زاده، مطالعات عرفانی، بهار و تابستان 1394
  • معانی خوف و رجا در قرآن و تأویل آن در مثنوی مولوی. همراه با نسرین کریم‌پور، پژوهش‌های ادبی-قرآنی، تابستان 1393
  • قصه‌ها و حکایات مثنوی در خوانش شالوده‌شکنانه مولوی. ادب پژوهی، پاییز 1390
  • نقش و درفش: جستاری در روابط زیرساختی پهلوان، رنگ و نگاره در داستان رستم و سهراب. پژوهش زبان و ادبیات فارسی، تابستان 1390
  • زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی. همراه با علیرضا محمدی کله‌سر، محمدعلی خزانه دارلو، پژوهش‌های ادب عرفانی، پاییز 1390

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار