محمدکاظم یوسف‌پور

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

برخی آثار منتشر شده

  • کنش تاریخی و کنش داستانی بررسی ویژگی‌های کنش در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی. همراه با معصومه غیوری. پژوهش‌های ادبی، بهار 1395
  • زبان رمز در آثار حلاج. همراه با آرزو ابراهیمی دینانی، پژوهش‌های ادب عرفانی، پاییز و زمستان 1395
  • تحلیل انتقادی روایت زندگی و مرگ حلاج در گفتمان انقلابی چپ. همراه با آرزو ابراهیمی دینانی، علیرضا نیکویی، ادبیات عرفانی، بهار و تابستان 1394
  • تحلیل مقایسه‌ای روایت‌های رستم و گشتاسب در شاهنامه فردوسی: بر اساس تعامل الگوهای چرخه‌ای و خطی زمان، در شکل‌گیری و خوانش انتقادی روایات. همراه با معصومه غیوری، پژوهش‌ زبان و ادبیات فارسی، پاییز 1394
  • تحلیل دگردیسی گفتمان قدرت قدسی در ادبیات ایران از اوستا تا متون عرفانی. پژوهش زبان و ادبیات فارسی، تابستان 1394
  • بررسی تکوین نظریه ولایت عارفانه بر مبنای استحاله تمثیلی و چگونگی انتقالِ آن به عصر سهروردی. همراه با فیروز فاضلی، هادی قلی‌زاده، مطالعات عرفانی، بهار و تابستان 1394
  • معانی خوف و رجا در قرآن و تأویل آن در مثنوی مولوی. همراه با نسرین کریم‌پور، پژوهش‌های ادبی-قرآنی، تابستان 1393
  • قصه‌ها و حکایات مثنوی در خوانش شالوده‌شکنانه مولوی. ادب پژوهی، پاییز 1390
  • نقش و درفش: جستاری در روابط زیرساختی پهلوان، رنگ و نگاره در داستان رستم و سهراب. پژوهش زبان و ادبیات فارسی، تابستان 1390
  • زمینه‌های گفتگویی طنز در مثنوی. همراه با علیرضا محمدی کله‌سر، محمدعلی خزانه دارلو، پژوهش‌های ادب عرفانی، پاییز 1390

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید