شهرام پازوکی

استاد ادیان و عرفان

سوابق تحصیلی

 • دکتری تخصصی فلسفه، دانشگاه تهران، 1373

سوابق علمی – آموزشی

 • عضویت کمیته علمی همایش سهروردی و احیا حکمت فهلوی، 1399
 • عضو شورای علمی همایش بررسی آرا و آثار تیتوس بوکهارت، 1399
 • عضویت کمیته علمی ششمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا، 1399
 • عضو کمیته علمی همایش فلسفه غرب و ترجمه، 1399
 • عضویت کمیته علمی همایش انسان‌شناسی از دیدگاه ابن‌سینا، 1399
 • عضویت وابسته دانشگاه مفید، 1399
 • عضویت شورای انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1398
 • عضویت در شورای انتشارات مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، 1398
 • عضویت فرهنگستان هنر- گروه فلسفه هنر، 1398
 • عضویت هیئت علمی جشنواره بین المللی فارابی، 1398
 • عضویت کمیته علمی جایزه جهانی کتاب سال، 1398
 • عضو گروه علمی فلسفه، کلام، ادیان و عرفان دهمین جشنواره فارابی، 1397
 • عضو کمیته علمی پنجمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا، 1396-1397
 • عضویت در گروه فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان نهمین جشنواره فارابی، 1396

سوابق اجرایی

 • عضویت در شورای پژوهشی مؤسسه، مدیر گروه، 1397
 • کمیته ارتقا‌ مرتبه اعضای هیئت علمی، عضویت در کمیته منتخب ارتقا، 1397
 • کمیته منتخب ترفیع، عضویت در کمیته ترفیع، 1397
 • عضویت در کارگروه بررسی میزان موظفی اعضای هیئت علمی مؤسسه، عضویت در کمیته ترفیع، 1397
 • عضویت در کارگروه علمی جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی مؤسسه، عضویت در کمیته منتخب ارتقا، 1392
 • مدیر گروه ادیان و عرفان مؤسسه، 1381

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • عرفان و طریقت از نگاه مولانا. همایش دومین رستخیز مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1391

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • فرهنگ فلسفه. شهرام پازوکی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1399
 • حکمت مسیحی: مطالعه‌ای تطبیقی با حکمت اسلامی. شهرام پازوکی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1396
 • نظری به عمل: چند گفتار در باب نسبت نظر و عمل. شهرام پازوکی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1396
 • حکمت هنر و زیبایی در اسلام. شهرام پازوکی، تهران: فرهنگستان هنر، مؤسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن، 1394
 • شهر و مدرنیته. مقدم جابری، مرتضی هادی، شهرام پازوکی، سیدمحسن حبیبی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرهنگستان هنر، 1387
 • مجموعه مقالات درباره شاه‌نعمت‌الله ولی. شهرام پازوکی، تهران: حقیقت، 1386
 • قلب اسلام: ارزش‌های جاودان برای بشریت. سیدحسین نصر، شهرام پازوکی، تهران: انتشارات حقیقت و مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، 1385 
 • جهانی از هم گسیخته. بیت سرکیس، کوروش و شهرام پازوکی، تهران: فرهنگستان ادب و هنر ایران، 1360

مقاله

 • الگوی بسیج منابع در جنگ‌های منجر به تشکیل حکومت صفوی. ابوالفضل فتح‌آبادی، حسن سرایی، شهرام پازوکی، علی جنادله، فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ، 1399
 • حدیث خلق الله آدم علی صورته در ادیان ابراهیمی. علی دلشاد نداف، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1399
 • رویکرد اریگن اسکندرانی در خداشناسی: بازخوانی ادله اریگن در امکان شناخت خدا. فاطمه دشتی، شهرام پازوکی، فصلنامه جاویدان خرد، 1399
 • مفهوم احساس در آثار نخستین شلایر ماخر. بابک برومندفر، شهرام پازوکی، سیدمسعود زمانی، فاطمه لاجوردی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1399
 • امر کلاسیک و سنت تاریخی در هرمنوتیک گادامر. فاطمه رجبی، محمدعلی رجبی، شهرام پازوکی، دو فصلنامه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1399
 • نمادشناسی منورا، چراغدان هفت شاخه یهود. زینب بنی‌اسد، فاطمه لاجوردی، شهرام پازوکی، طاهره حاج ابراهیمی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1399
 • مطالعه تاریخی انگاره اول ماخلق الله نزد مفسران مسلمان. علی دلشاد ندا، محمودرضا اسفندیار، شهرام پازوکی، فصلنامه مطالعات قرآنی، 1399
 • شریعت در قیاس با طریقت در داستان موسی و شبان مثنوی. اکرم اقدسی، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1398
 • امکان گشت سقراط در السیرۀ‌ القسلفیۀ محمدبن زکریای رازی. ایرج آذرفزا، شهرام پازوکی، دو فصلنامه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1398
 • بهشت از دیدگاه امانوئل سودنبرگ. حبیب بشیرپور، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1398
 • تصوف در صورت‌بندی گفتمانی رساله رد صوفیه. ایمان امینی، شهرام پازوکی، تاریخ و تمدن اسلامی، 1398
 • کلمه الهی: انواع آن و تطابق آنها از منظر عرفانی. ندا حریری، شهرام پازوکی، دو فصلنامه جاویدان خرد، 1397
 • فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی. عبدالحمید مرادی، شهرام پازوکی، پژوهش‌های ادیانی، 1397
 • نگرش انسان – جهانی در مطالعه ادیان. فریبا طشت‌زر، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1397
 • سیر تحول فکر و اندیشه ایمانوئل سودنبرگ عارف پروتستان قرن هجدهم. حبیب بشیرپور، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1396
 • خویش را سنّی نماید از ضلال: حقیقت سنّت و سنّت حقیقی در مثنوی مولوی. شهرام پازوکی،، کهن‌نامه ادب پارسی، 1396
 • حکمت خسروانی و فیثاغوری از دیدگاه شیخ اشراق. زهرا زارع، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه عرفان، 1396
 • آیا مولانا اشعری است. حمیده اخباراتی، شهرام پازوکی، دو فصلنامه حکمت معاصر، 1396
 • پرسش از معرفت هنری در اسلام. شهرام پازوکی، 1395
 • مجالس‌المؤمنین. شهرام پازوکی، عرفان ایران، 1394
 • اندر حکمت عرفانی شعر عطار. شهرام پازوکی، عرفان ایران، 1394
 • لوگوس محوری در حکمت مسیحی. شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، علمی پژوهشی وزارتین، 1393
 • گفتاری در بابت انتساب سلاسل صوفیه به حضرت علی: تصوف علوی. شهرام پازوکی، ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، 1386
 • بازاندیشی سنت معنوی نبی در دوره مدرن. شهرام پازوکی، هفت آسمان، 1385
 • تاریخی‌گری و نسبت آن با بنیادهای نظری تاریخ هنر. شهرام پازوکی، خیال، 1383
 • نقدی بر مکاتبات کندوکاوی در تشیع شاه نعمت‌اله ولی و مولوی. شهرام پازوکی، هفت آسمان، 1381
 • تأثیر تفکر دکارت در ظهور نظریات جدید هنری. شهرام پازوکی، خیال، 1381
 • شرق سهروردی و غرب هایدگر. شهرام پازوکی، هفت آسمان، 1379
 • سیر تحول معنای واژه ایده در تاریخ فلسفه غرب. شهرام پازوکی، فرهنگ، 1378
 • اخلاق ایمانی و اخلاق یونانی. شهرام پازوکی، فصلنامه نقد و نظر، 1376
 • خدا و فلسفه. شهرام پازوکی، روش‌شناسی علوم انسانی، علمی پژوهشی وزارتین، 1375
 • مقدمه‌ای در باب الهیات. شهرام پازوکی، ارغنون، 1375
 • سرآغاز پدیدارشناسی. شهرام پازوکی، فرهنگ، 1375
 • خدا در فلسفه جدید و تفکر معاصر. شهرام پازوکی، ارغنون، 1374
 • درآمدی بر تفکر تومائی نو. شهرام پازوکی، ارغنون، 1374
 • خدا در فلسفه مسیحی. شهرام پازوکی، اسماعیل بنی‌اردلان، فرهنگ، 1368
 • معنای دیالکتیک در تاریخ فلسفه غرب. شهرام پازوکی، فرهنگ، 1366

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار