شهرام پازوکی

استاد ادیان و عرفان

سوابق تحصیلی

 • دکتری تخصصی فلسفه، دانشگاه تهران، 1373

سوابق علمی – آموزشی

 • عضویت کمیته علمی همایش سهروردی و احیا حکمت فهلوی، 1399
 • عضو شورای علمی همایش بررسی آرا و آثار تیتوس بوکهارت، 1399
 • عضویت کمیته علمی ششمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا، 1399
 • عضو کمیته علمی همایش فلسفه غرب و ترجمه، 1399
 • عضویت کمیته علمی همایش انسان‌شناسی از دیدگاه ابن‌سینا، 1399
 • عضویت وابسته دانشگاه مفید، 1399
 • عضویت شورای انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1398
 • عضویت در شورای انتشارات مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، 1398
 • عضویت فرهنگستان هنر- گروه فلسفه هنر، 1398
 • عضویت هیئت علمی جشنواره بین المللی فارابی، 1398
 • عضویت کمیته علمی جایزه جهانی کتاب سال، 1398
 • عضو گروه علمی فلسفه، کلام، ادیان و عرفان دهمین جشنواره فارابی، 1397
 • عضو کمیته علمی پنجمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا، 1396-1397
 • عضویت در گروه فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان نهمین جشنواره فارابی، 1396

سوابق اجرایی

 • عضویت در شورای پژوهشی مؤسسه، مدیر گروه، 1397
 • کمیته ارتقا‌ مرتبه اعضای هیئت علمی، عضویت در کمیته منتخب ارتقا، 1397
 • کمیته منتخب ترفیع، عضویت در کمیته ترفیع، 1397
 • عضویت در کارگروه بررسی میزان موظفی اعضای هیئت علمی مؤسسه، عضویت در کمیته ترفیع، 1397
 • عضویت در کارگروه علمی جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی مؤسسه، عضویت در کمیته منتخب ارتقا، 1392
 • مدیر گروه ادیان و عرفان مؤسسه، 1381

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • عرفان و طریقت از نگاه مولانا. همایش دومین رستخیز مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1391

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • فرهنگ فلسفه. شهرام پازوکی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1399
 • حکمت مسیحی: مطالعه‌ای تطبیقی با حکمت اسلامی. شهرام پازوکی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1396
 • نظری به عمل: چند گفتار در باب نسبت نظر و عمل. شهرام پازوکی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1396
 • حکمت هنر و زیبایی در اسلام. شهرام پازوکی، تهران: فرهنگستان هنر، مؤسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن، 1394
 • شهر و مدرنیته. مقدم جابری، مرتضی هادی، شهرام پازوکی، سیدمحسن حبیبی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرهنگستان هنر، 1387
 • مجموعه مقالات درباره شاه‌نعمت‌الله ولی. شهرام پازوکی، تهران: حقیقت، 1386
 • قلب اسلام: ارزش‌های جاودان برای بشریت. سیدحسین نصر، شهرام پازوکی، تهران: انتشارات حقیقت و مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، 1385 
 • جهانی از هم گسیخته. بیت سرکیس، کوروش و شهرام پازوکی، تهران: فرهنگستان ادب و هنر ایران، 1360

مقاله

 • الگوی بسیج منابع در جنگ‌های منجر به تشکیل حکومت صفوی. ابوالفضل فتح‌آبادی، حسن سرایی، شهرام پازوکی، علی جنادله، فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ، 1399
 • حدیث خلق الله آدم علی صورته در ادیان ابراهیمی. علی دلشاد نداف، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1399
 • رویکرد اریگن اسکندرانی در خداشناسی: بازخوانی ادله اریگن در امکان شناخت خدا. فاطمه دشتی، شهرام پازوکی، فصلنامه جاویدان خرد، 1399
 • مفهوم احساس در آثار نخستین شلایر ماخر. بابک برومندفر، شهرام پازوکی، سیدمسعود زمانی، فاطمه لاجوردی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1399
 • امر کلاسیک و سنت تاریخی در هرمنوتیک گادامر. فاطمه رجبی، محمدعلی رجبی، شهرام پازوکی، دو فصلنامه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1399
 • نمادشناسی منورا، چراغدان هفت شاخه یهود. زینب بنی‌اسد، فاطمه لاجوردی، شهرام پازوکی، طاهره حاج ابراهیمی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1399
 • مطالعه تاریخی انگاره اول ماخلق الله نزد مفسران مسلمان. علی دلشاد ندا، محمودرضا اسفندیار، شهرام پازوکی، فصلنامه مطالعات قرآنی، 1399
 • شریعت در قیاس با طریقت در داستان موسی و شبان مثنوی. اکرم اقدسی، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1398
 • امکان گشت سقراط در السیرۀ‌ القسلفیۀ محمدبن زکریای رازی. ایرج آذرفزا، شهرام پازوکی، دو فصلنامه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1398
 • بهشت از دیدگاه امانوئل سودنبرگ. حبیب بشیرپور، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1398
 • تصوف در صورت‌بندی گفتمانی رساله رد صوفیه. ایمان امینی، شهرام پازوکی، تاریخ و تمدن اسلامی، 1398
 • کلمه الهی: انواع آن و تطابق آنها از منظر عرفانی. ندا حریری، شهرام پازوکی، دو فصلنامه جاویدان خرد، 1397
 • فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی. عبدالحمید مرادی، شهرام پازوکی، پژوهش‌های ادیانی، 1397
 • نگرش انسان – جهانی در مطالعه ادیان. فریبا طشت‌زر، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1397
 • سیر تحول فکر و اندیشه ایمانوئل سودنبرگ عارف پروتستان قرن هجدهم. حبیب بشیرپور، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، 1396
 • خویش را سنّی نماید از ضلال: حقیقت سنّت و سنّت حقیقی در مثنوی مولوی. شهرام پازوکی،، کهن‌نامه ادب پارسی، 1396
 • حکمت خسروانی و فیثاغوری از دیدگاه شیخ اشراق. زهرا زارع، شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه عرفان، 1396
 • آیا مولانا اشعری است. حمیده اخباراتی، شهرام پازوکی، دو فصلنامه حکمت معاصر، 1396
 • پرسش از معرفت هنری در اسلام. شهرام پازوکی، 1395
 • مجالس‌المؤمنین. شهرام پازوکی، عرفان ایران، 1394
 • اندر حکمت عرفانی شعر عطار. شهرام پازوکی، عرفان ایران، 1394
 • لوگوس محوری در حکمت مسیحی. شهرام پازوکی، دو فصلنامه پژوهشنامه ادیان، علمی پژوهشی وزارتین، 1393
 • گفتاری در بابت انتساب سلاسل صوفیه به حضرت علی: تصوف علوی. شهرام پازوکی، ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت، 1386
 • بازاندیشی سنت معنوی نبی در دوره مدرن. شهرام پازوکی، هفت آسمان، 1385
 • تاریخی‌گری و نسبت آن با بنیادهای نظری تاریخ هنر. شهرام پازوکی، خیال، 1383
 • نقدی بر مکاتبات کندوکاوی در تشیع شاه نعمت‌اله ولی و مولوی. شهرام پازوکی، هفت آسمان، 1381
 • تأثیر تفکر دکارت در ظهور نظریات جدید هنری. شهرام پازوکی، خیال، 1381
 • شرق سهروردی و غرب هایدگر. شهرام پازوکی، هفت آسمان، 1379
 • سیر تحول معنای واژه ایده در تاریخ فلسفه غرب. شهرام پازوکی، فرهنگ، 1378
 • اخلاق ایمانی و اخلاق یونانی. شهرام پازوکی، فصلنامه نقد و نظر، 1376
 • خدا و فلسفه. شهرام پازوکی، روش‌شناسی علوم انسانی، علمی پژوهشی وزارتین، 1375
 • مقدمه‌ای در باب الهیات. شهرام پازوکی، ارغنون، 1375
 • سرآغاز پدیدارشناسی. شهرام پازوکی، فرهنگ، 1375
 • خدا در فلسفه جدید و تفکر معاصر. شهرام پازوکی، ارغنون، 1374
 • درآمدی بر تفکر تومائی نو. شهرام پازوکی، ارغنون، 1374
 • خدا در فلسفه مسیحی. شهرام پازوکی، اسماعیل بنی‌اردلان، فرهنگ، 1368
 • معنای دیالکتیک در تاریخ فلسفه غرب. شهرام پازوکی، فرهنگ، 1366

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید