محمود جعفری دهقی

استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی در دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایران‌شناسی

سوابق تحصیلی

 • دکتری، فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه لندن، 1376
 • کارشناسی ارشد، فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه شیراز، 1364
 • کارشناسی، ادبیات فارسی، مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی، 1357

سوابق علمی – اجرایی

 • رئیس انجمن علمی ایران‌شناسی از 1397
 • تدریس ایران‌شناسی در دانشگاه فارابی قزاقستان: زمستان 1395
 • استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از 1395
 • دانشیار گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از ۱۳۸۴ تا 1395
 • مدیر گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی و ایران‌شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از ۱۳۸۶ تا 1394
 • مسؤل راه‌اندازی گروه ایران‌شناسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱
 • استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ۱۳۶۵ تا۱۳۸۴
 • مدرس دروس رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران در دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۲
 • مدرس گروه تاریخ در دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
 • مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لندن (School of Oriental and African Studies-SOAS) از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • تیشتر در انتظار باران (مجموعه شعر). انتشارات مروارید، تهران 1400.
 • به کوتاهی آه (مجموعه شعر). انتشارات اقلیما، تهران 1399.
 • مجموعه مقالات سومین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (گذشته و حال). مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران 1397.
 • مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (گذشته و حال). مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران ۱۳۹۵.
 • راهنمای کتیبه‌های فارسی میانه (پهلوی ساسانی). انتشارات سمت، تهران 1395.
 • کتاب الملخصفی اللغة از ابولفتح احمدبن حسین بادی. مقدمه: محمود جعفری دهقی، میراث مکتوب، تهران 1395.
 • مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (گذشته و حال). مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران ۱۳۹۳.
 • درآمدی بر زبان بلخی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۹۲.
 • جرعه بر خاک (یادنامه مرحوم استاد ماهیار نوابی). انتشارات مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۷.
 • بازشناسی منابع تاریخ ایران باستان. انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۲.
 • گزیده اشعار خواجوی کرمانی. انتخاب، مقدمه، توضیحات و واژه نامه، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۱۳۷۰.
 • ماتیکان یوشت فریان، سازمان انتشارات فروهر، تهران، ۱۳۶۵.
 • مجموعه اشعار، انتشارات نوید شیراز، ۱۳۶۲.

مقاله

 • “نقش و تأثیرگذاری گروه‌های تبعیدی و جا‌به‌جا شده در عصر ساسانیان” (با: سید اصغر محمودآبادی و بهمن هنرمند). مجله تاریخ اسلام و ایران، دانشگاه الزهرا، شماره ۱۰، ۱۳۹۱.
 • “نامه بلخی برزمهر”، (با: شیما جعفری دهقی). مجله پژوهش‌های زبانی، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ش ۵، ۱۳۹۱.
 • “اویم ایوک: کهن‌ترین فرهنگ ایرانی”. آیینه میراث، سال دهم، شماره اول (پیاپی ۵۰)، ۱۳۹۱.
 • “وامواژه‌های بلخی در زبان فارسی”. مجلهٔ زبان شناخت، سال اول، شماره چهارم، ۱۳۹۱.
 • “بررسی دستنویس مناهل الانظار. تالیف محمدبن عبدالله لاری”، مجموعه مقالات همایش‌نامه لارستان کهن: دفتر زبان‌شناسی، به کوشش دکتر بهزاد مریدی، تهران، ۱۳۹۱.
 • “خلقت آدم در اسطوره آفرینش مانوی”. (با سمیه مشایخ) مجله ادب فارسی، دانشگاه تهران، شماره ۷ و ۸، ۱۳۹۰.
 • “آرمانشهر حکیم طوس در شاهنامه”. مجلهٔ پژوهش‌های ایران‌شناسی، دانشگاه تهران، سال ۱، شماره ۱، ۱۳۹۰.
 • “از زن ستیزی تا زن ستایی در حدیقة الحقیقه سنایی”. (با: ساره تربیت)، مجله زن و فرهنگ، ۱۳۹۰.
 • “کتیبه بلخی ایرتم”. نامهٔ فرهنگستان، ۱۳۸۹.
 • “گزارش منوچهر جوان جم از تیشتر باران ساز در متن فارسی میانه دادستان دینی”. مجلهٔ زبان شناخت، سال اول، شماره دوم، ۱۳۸۹.
 • “ساخت فعل در زبان بلخی”. مجلهٔ پژوهش‌های زبانی، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ش ۱، ۱۳۸۹.
 • “غزلی از شاه داعی الله به گویش شیرازی”. یادنامه استاد راستار گویووا، مسکو ۲۰۰۷.
 • “کتیبه رباطک”، مجله علمی پژوهشی آموزش مهارت‌های زبان (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، دانشگاه شیراز، دوره اول شماره اول، پاییز ۱۳۸۸.
 • “نقش و جایگاه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو در قفقاز”. فصلنامهٔ تحقیقی، مطالعاتی آران، شماره ۲۱ و ۲۲، پاییز و زمستان ۸۸.
 • “واژه‌های گویشی در متون فارسی پزشکی”. فصلنامهٔ آیینه میراث، شماره ۴۵، سال ۱۳۸۸.
 • “چند واژه دخیل در زبان بلخی”. جشن نامه دکتر بدرالزمان قریب، به کوشش زهره زرشناس و ویدا نداف، انتشارات طهوری، تهران، ۱۳۸۷.
 • “چراغ روشن، (ریشه‌شناسی برخی لغات شعر رودکی)”. بهار ادب: فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی، سال اول، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۷.
 • “سرچشمه‌های دانش در عهد باستان و تأثیر ایرانیان بر انتقال علوم”، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، زمستان، ۱۳۸۶.
 • “نگاهی تازه به کتیبه سرخ کتل (نگارشM)”. نامه فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تابستان ۱۳۸۶.
 • “مقایسه تحوت تاریخی برخی واج‌های تالشی با فارسی”. مجله گویش‌شناسی، شماره ۴ اسفند ۱۳۸۴
 • “عروج کیکاوس”. نامه پارسی، تهران، ۱۳۸۴.
 • “اسطوره باران‌سازی”. مجله مطالعات ایرانی، دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ۱۳۸۲.
 • “گویش گورکانی”. مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۰.
 • “اندرز اشنر دانا”. مجموعه مقالات زبان، کتیبه و متون کهن، شیراز ،۱۳۷۵.
 • “زادسپرم، رد سیرگان”. مجموعه مقالات نامگانی علی سامی، شیراز، ۱۳۷۲.
 • اندرز نامه‌ای در پس غبار تاریخ”. مجله فروهر، ۹ و ۱۰، سال ۱۳۷۱.
 • “دریا برانگیزم”، فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره اول، شیراز ، ۱۳۶۵.

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید