محمود نجاتی حسینی

دین‌پژوه و عضو هیئت علمی دانشگاه

سوابق تحصیلی

 • دکتری فلسفه سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1384
 • دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1383
 • کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، 1373
 • کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1368

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • فلسفه اجتماعی دعا. نهمین همایش روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا، اردیبهشت 1400

برخی آثار منتشر شده

 • تحلیل جامعه‌شناختی اولویت‌های تربیت شهروند مطلوب در اسناد رسمی و واقعیت اجتماعی مدرسه. همراه با ناصر کمال‌پور خوب، سیدضیاء هاشمی، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، بهار و تابستان 1399
 • پدیده نوگروی دینی: تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه تهران. همراه با اعظم امینی، محمدباقر تاج‌الدین، جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، بهار و تابستان 1399
 • تبیین جامعه‌شناختی مواضع سیاسی تربیت دانش‌آموز به مثابه شهروند مطلوب در اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند چشم انداز 20 ساله، نوآوری‌های آموشی، بهار 1399
 • تحلیل اجتماعی تمایل به مهاجرت دانشگاهیان: مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران. همراه با راضیه فیروزی سوره، یعقوب موسوی، مسعود امیرمظاهری، جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، بهار و تابستان 1399
 • مطالعه رویکرد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی. همراه با امیرمجاه مظلومیان، مسعود کوثری، راهبرد اجتماعی فرهنگی، تابستان 1398
 • نگاهی جامعه‌شناختی به رسانه‌های ارتباط جمعی در ایران. آنابل سربرنی، احمد حاتمی؛ ترجمه سیدمحمود نجاتی حسینی، روزنامه‌نگاری الکترونیک، بهار 1398
 • پروبلماتیک مطالعات قرآنی سنتی و مدرن: برخی نکات انتقادی- راهبردی برای فلسفه مطالعات قرآنی. مطالعات سبک شناختی قرآن کریم، پاییز و زمستان 1398
 • علامه طباطبایی و فلسفه علوم انسانی: روایتی از یک “مواجهه – چالش”. اندیشه علامه طباطبایی، پاییز و زمستان 1397
 • سناریو های تکوین علم اجتماعی اسلامی: امکان/امتناع. اسلام و علوم اجتماعی، بهار و تابستان 1394
 • «مرگ خود و مردن دیگری»: روایت دو فرهنگ عرفی/ عقیدتی- معنوی؛ کاوشی در نظریه اجتماعی، نهج البلاغه، مثنوی معنوی. تحقیقات فرهنگی ایران، بهار 1394
 • قرائت شهروندان شهر ایوان از مفهوم حقوق شهروندی. همراه با میثم قدسی، فرهنگ ایلام، بهار و تابستان 1393
 • مرگ و مردن: روایت های علم اجتماعی و دانش دینی؛ نظریه اجتماعی، نهج البلاغه، مثنوی معنوی. اسلام و علوم اجتماعی، پاییز و زمستان 1392
 • موقعیت اجنماعی گرایش به دعا در جامعه ایرانی – اسلامی معاصر: یک تحلیل ثانویه. اسلام و علوم اجتماعی، بهار و تابستان 1392
 • دعا: یک کنش اجتماعی دینی – مؤثر، مستمر، فراگیر؛ تحلیل ادبیات دعا پژوهی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، بهار 1392
 • نسبت اجتماعی حق – وظیفه در گفتمان دینی؛ تحلیل محتوای موردی و نهج البلاغه و نهج الفصاحه. اسلام و علوم اجتماعی، بهار و تابستان 1391
 • واقعیت اجتماعی «نمازخوانی» در ایران: بازخوانی «مطالعات نماز» و «نمازپژوهی‌ها». مطالعات و تحقیقات اجتماعی، بهار 1391
 • «بازنمایی خدا» در بلاگفای فارسی: تحلیل «الهیات مردم پسند مجازی اینترنتی» در ایران. دین و ارتباطات، بهار و تابستان 1391

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید