محمدنوید بازرگان

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

سوابق علمی – پژوهشی

 • پژوهشگر مهمان در CSUN دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریج، 2013-2014
 • استادیار گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد تهران، 1384 تا به امروز
 • عضو هیئت علمی دایرة‌المعارف اسلام، 1377 تا به امروز
 • عضو هیئت علمی دایرة‌المعارف زبان فارسی، 1377 تا به امروز
 • سردبیر ارشد مجله فرهنگ و ادب دانشگاه آزاد

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • دست‌نوشته‌هایی از پیامبر وخش: جستاری در اندیشه‌های بهاءولد، یازدهمین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، مهر 1400
 • تحلیل منظومه‌ای و ساختاری سه دفتر اول مثنوی. اولین همایش رستخیز ناگهان، مؤسسه سروش مولانا، آذر 1390

برخی آثار منتشر شده

مقاله

 • بررسی خوارق عادت یا خلاف آمد عادت‌ها در حماسه. محمدنوید بازرگان، زهرا فرج‌نژاد، پژوهشنامه ادب حماسی، سال دهم، پاییز و زمستان 1393
 • خودیده در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی. مریم خادم ازغدی، محمدنوید بازرگان، محمود طاووسی، پژوهشنامه ادب حماسی، سال دهم، بهار و تابستان 1393
 • بررسی عنصر تقدیرگرایی در شاهنامه فردوسی و حماسه‌های مذهبی. زهرا فرج‌نژاد، محمدنوید بازرگان، پژوهشنامه ادب حماسی، سال نهم، پاییز و زمستان 1392
 • هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن. محمدنوید بازرگان، مریم تراب‌پرور، پژوهشنامه ادب حماسی، سال نهم، بهار و تابستان 1392
 • تحلیل محوری و منظومه‌ای دفتر دوم مثنوی. ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال هشتم، پاییز سال 1391
 • گفتاری در معرفت دست‌نویس شاهنامه کوچک دوم. حجت توسلی، محمد فشارکی، محمدنوید بازرگان، پژوهشنامه ادب حماسی، سال هشتم، پاییز و زمستان 1391
 • بررسی عقل و زیرمجموعه‌های آن در دفتر چهارم مثنوی مولانا. محبوبه گل‌محمدی، محمدنوید بازرگان، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، سال هشتم، بهار و تابستان 1391
 • تراژدی سیاوش و پندهای تاریخی. محمدنوید بازرگان، سیدابراهیم آرمن، اضاءات نقدیه، سال اول، زمستان 1390
 • بررسی ویژگی‌های نثر روزنامه‌نگاری دهخدا. محمدنوید بازرگان، علی غلامی. پژوهشنامه فرهنگ و ادب، سال هفتم، بهار و تابستان 1390
 • مولانا و جهان صلح یکرنگ. محمدنوید بازرگان، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، سال پنجم و ششم، زمستان 1388 و بهار و تابستان 1389
 • آب و افراسیاب. محمدنوید بازرگان، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، سال پنجم، بهار و تابستان 1388
 • طرحی در هندسه تراژدی با تکیه بر تراژدی سیاوش در شاهنامه فردوسی. محمدنوید بازرگان، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، پاییز و زمستان 1386
 • اژدهایی به نام آز. محمدنوید بازرگان، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، پاییز و زمستان 1386
 • ادراک ژرف لذات و تحصیل کمال مزه‌ها. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1379

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید