همایش رستخیز ناگهان

مجموعه نشست های «رستخیز ناگهان» با دو هدف گسترش اندیشه و آموزه های عرفانی و همچنین مخاطب قرار دادن مولانا دوستانِ غیر تخصصی، از برنامه های پیوسته ای است که در مؤسسه سروش مولانا طرح ریزی شد.

همایش رستخیز ناگهان
انتخاب بر اساس
انتخاب موضوع کلی
انتخاب نوع محصول
انتخاب نام استاد/سخنران
انتخاب نویسنده کتاب/مقاله
انتخاب مترجم
انتخاب ناشر
انتخاب مجموعه
انتخاب شماره فصلنامه
انتخاب سال فصلنامه
انتخاب فصل فصلنامه
انتخاب موضوع جزئی
انتخاب نام‌برنامه سخنرانی
انتخاب سال برگزاری همایش
انتخاب برگزارکننده همایش

نمایش دادن همه 7 نتیجه