ضرورت اخلاقی زیستن برای زندگیِ خوش فردی

نام سخنران

مدت زمان

45 دقیقه

توضیحات :

دکتر امیر صائمی در چهارمین همایش نظام اخلاقی که در آذرماه 1394 برگزار شد در خصوص ضرورت اخلاقی زیستن برای زندگیِ خوش فردی و فهم زندگی خوش سخن گفت.

 

رایگان