علی صاحبی

استادیار، عضو ارشد مؤسسه ویلیام گلاسر، سیدنی، استرالیا

سوابق تحصیلی

 • فوق دکتری اختلال وسواس از دانشگاه سیدنی استرالیا
 • دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا
 • لیسانس و فوق لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • مولانا به مثابه مربی زندگی. چهارمین همایش رسول آفتاب، آذر 1396، مؤسسه سروش مولانا
 • معنویت در روزگار ما: معنویت، تابآوری و سلامت روان. بهمن 1395، مؤسسه سروش مولانا
 • مقایسه خودشناسی عرفانی و خودشناسی روانشناسی. چهارمین همایش رستخیز ناگهان، آذر 1394، مؤسسه سروش مولانا

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • اراده به خردورزی
 • زندگی در صدف خویش گهر ساختن است
 • ماییم که اصل شادی و کان غمیم
 • راهنمای آموزش آرام‌سازی روانی
 • دعوت به مسئولیت‌پذیری
 • تئوری انتخاب در مدرسه
 • اراده به خردورزی
 • تمثیل درمانی: تمثیل در بازسازی شناختی
 • احساس ارزشمندی
 • پدر، مادر، کمی هم به من گوش کنید
 • روانشناسی موفقیت در کنکور
 • معلم مدرسه کیفی. ویلیام گسلر؛ ترجمه علی صاحبی، عاطفه سلطانی‌فر
 • تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان. ویلیام گسلر؛ ترجمه علی صاحبی
 • کاربرد تحلیل رویا در روان‌درمانی. لی‌لی وایس؛ ترجمه علی صاحبی، منصور حکیم جوادی
 • همه جاده‌ها از ما آغاز می‌شوند. رابرت ووبلدینگ، جان بریکل؛ ترجمه علی صاحبی، هاله میرهادی
 • هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر. ویلیام گسلر، کارلین گسلر؛ ترجمه علی صاحبی، عاطفه سلطانی‌فر
 • ازدواج بدون شکست: حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب. ویلیام گسلر، کارلین گسلر؛ ترجمه علی صاحبی
 • چارت تئوری انتخاب. ویلیام گسلر؛ ترجمه علی صاحبی
 • زبان نظریه انتخاب: با من این‌گونه سخن بگویید. ویلیام گسلر، کارلین گسلر؛ ترجمه علی صاحبی
 • مدیریت بدون زور و اجبار: تئوری انتخاب در مدیریت منابع انسانی. ویلیام گسلر؛ ترجمه علی صاحبی
 • واقعیت درمانی. ویلیام گسلر؛ ترجمه علی صاحبی
 • تئوری انتخاب: درآمدی بر روانشناس امید. ویلیام گسلر؛ ترجمه علی صاحبی
 • هر دانش‌آموزی می‌تواند موفق باشد. ویلیام گلسر؛ ترجمه علی صاحبی
 • واقعیت درمانی در قرن 21.  ویلیام گلسر؛ ترجمه علی صاحبی
 • تله شادمانی. راس هریس؛ ترجمه مهدی اسکندری؛ علی صاحبی
 • سیلی واقعیت. راس هریس؛ ترجمه علی صاحبی
 • آشنایی با وسواس و شیوه‌های رهایی از آن. پادمال ديی‌سیلوا، استنلی راکن؛ ترجمه علی صاحبی، فریده محمدی

مقاله

 • تعیین اثربخشـی آموزش تئوری انتخاب بر مسـئولیت‌پذیری و امیدواری دانشـجویان دختر. نشـریه شناخت اجتماعی، 1398
 • پیـش‌بینـی گرایـش بـه خودکشـی دانشـجویان بـر اسـاس معنویـت و ارضـای نیازهـای اساسـی و طرحواره‌هـای ناسـازگار اولیـه. نشـریه اسلام و سلامت، 1398
 • تأثیـر آمـوزش تئـوری انتخـاب بـه والدیـن بـر پرخاشـگری فرزنـدان دانـش آمـوز آنهـا در دوره ابتدایـی. نشـریه فصلنامـه سلامت روان کـودک، 1398
 • اثربخشـی درمـان مبتنـی بـر پذیـرش و تعهـد بـر شـادکامی و امیدواری بیمـاران زن مبتال بـه مولتیپل و اسـکلروزیس. نشـریه علمی پژوهان، 1397
 • احساس ارزشمندی عامل نیک زیستی. نشریه رشد معلم، 1396
 • تاملی بر دوستی و شفقت‌ورزی. نشریه اطلاعات حکمت و معرفت، 1396
 • اثربخشـی مداخلـه مبتنـی بـر تئـوری انتخـاب و واقعیـت درمانـی بـر رضایـت زناشـویی. نشـریه پژوهش‌هـای کاربـردی روانشـناختی، 1395
 • اثربخشـی واقعیـت درمانـی بـه شـیوه مـوردی بـر افـراد مبتلا بـه افسـردگی اساسـی دارای سـابقه اقـدام بـه خودکشـی. نشـریه طـب انتظامـی، 1395
 • تئوری انتخاب: رویکردی در جهت مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی. نشریه رویش روانشناسی، 1394
 • بررسـی کاربسـت تئـوری انتخـاب بـر کیفیـت زندگـی و انعطـاف پذیـری کنشـی در افـراد مصـرف کننـده مـواد مخـدر. نشـریه اعتیـاد پژوهی، 1394
 • واکاوی پیامدهـای روانـی اجتماعـی کنتـرل بیرونـی رفتـار در نظـام خانـواده از دیدگاه تئـوری انتخاب. نشـریه رویش روانشناسـی، 1393
 • ماشین رفتار من. نشریه رشد آموزش مشاور مدرسه، 1392
 • نظریه انتخاب و واقعیت درمانی. نشریه رشد آموزش مشاور مدرسه، 1391
 • مقایسـه اثربخشـی آمـوزش گروهـی شـناختی رفتاری و واقعیـت درمانی بر عزت نفـس دانش‌آموزان دبیرسـتانی. نشـریه اصول بهداشت روانی، 1391
 • اثربخشـی مداخلـه گروهـی مبتنـی بـر نظریـه انتخـاب در افزایـش کیفیـت زندگـی بیمـاران دیابتی نوع 2.  نشـریه پژوهشـنامه تربیتی، 1390
 • تفکر مسئولانه بر پایه تئوری انتخاب. نشریه رشد آموزش مشاور مدرسه، 1390
 • تاثیـر آموزش‌هـای شـناختی رفتـاری بـر تعدیـل انتظـارات غیـر منطقـی، بلـوغ عاطفـی و نارضایتـی زناشـویی در زنـان. نشـریه علـوم رفتـاری، 1390
 • بررسی میزان اضطراب و افسردگی دختران در حوالی بلوغ. نشریه دانش و تندرستی، 1389
 • بررسـی شـیوع و عوامـل موثـر بـر توده‌هـای بـدون علامت پسـتان مراجعـه کننـده بـه بیمارسـتان خانـواده. نشـریه دانشـگاه علـوم پزشـکی ارتـش، 1387
 • بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر دلبستگی مادران. نشریه اصول بهداشت روانی، 1386
 • رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی. نشریه روانشناسی تحولی، 1385
 • بررسـی رابطـه رضایـت‌منـدی زناشـویی بـا باورهـای ارتباطـی و انتظـارات غیرمنطقـی زوجیـن. نشـریه خانـواده پژوهـی، 1385
 • بررسـی و مقایسـه تاثیـر شـناخت درمانگـری بـک بـا شـناخت درمانگـری تیـزدل و تلفیـق آن بـا نرمش‌هـای یـوگا در درمـان افسـردگی اساسـی. نشـریه مطالعـات تربیتـی و روان شناسـی، 1385
 • بررسی عوامل تنش‌زای دوران بارداری. نشریه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 1384
 • مقایسـه کارایـی و اثربخشـی رویارویـی و بـازداری از پاسـخ بـا درمـان از طریـق کاهـش فکـر خطرنـاک در اختلال وسـواس شستشـو. نشـریه اندیشـه و رفتـار، 1384

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید