چهارمین همایش «مولانا، رسول آفتاب»

چهارمین همایش مولانا رسول آفتاب در آذرماه 1396 در ترکیه برگزار شد.

این همایش همراه با برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی و معنویت با حضور دکتر محمدرضا سرگلزایی و دکتر علی صاحبی بوده است.

تاریخ برگزاری

آذر 1396

مکان برگزاری

ترکیه – قونیه

مدت زمان

4 روز

سخنرانان: 

توضیحات: 

محمدرضا سرگلزایی مولانا و حکمت عملی زندگی
علی صاحبی  مولانا به مثابه مربی زندگی