فلسفه برای همه

دسته:

نام سخنران

مدت زمان

60 دقیقه

توضیحات :

سخنرانی اردشیر منصوری در کتابفروشی فرهنگان فرشته برای معرفی دوره “فلسفه برای همه”

رایگان