مولانا و مفهوم راز

دسته:

نام سخنران

مدت زمان

41 دقیقه

توضیحات :

این سخنرانی در هشتمین رستخیز ناگهان و به اهتمام مؤسسه سروش مولانا در روز دوشنبه 24 مردادماه 1390 در تالار ایوان شمس برگزار شد.

دکتر امیرحسین ماحوزی در این سخنرانی خود به بررسی معنا و مفهوم راز در آثار مولانا به ویژه در کلیات دیوان شمس و مثنوی معنوی پرداخت. از نظر ایشان، مولوی در مثنوی بیشتر رازها را کتمان و در دیوان شمس آن ها را بیشتر فاش می‌کند. اگرچه در بخش‌هایی از مثنوی رازها فاش می‌شوند و در بخش‌هایی از کلیات نیز رازها کتمان می‌شوند.

به تعبیر ماحوزی یکی از چیزهایی که راز را بر ملا می سازد عشق است؛ زیرا عاشق در برابر معشوق نمی‌تواند سِرپوشی کند. اما گاه رازها به نوعی هستند که نمی‌توان آن‌ها را جز با کسی که اهل آن باشد فاش گفت، چرا که در غیر این صورت سرنوشتی چون حلاج پیدا خواهد کرد. حتی مولانا در بیانی می‌گوید من رازهایی می‌دانم که اگر بر ملا کنم حلاج مرا بر دار خواهد کرد.

200,000 تومان