بررسی جایگاه نیایش در شش تصویر از خدا

نام سخنران

مدت زمان

52 دقیقه

توضیحات :

این سخنرانی در دومین رستخیز ناگهان و در 25 بهمن 1389 و به اهتمام مؤسسه سروش مولانا برگزار شده است.

ایرج شهبازی در این سخنرانی به شش تصویری که از خداوند وجود دارد اشاره می‌کند.

 

150,000 تومان