مولانا و تجربه ویژه اوج

نام سخنران

مدت زمان

45 دقیقه

توضیحات :

دکتر امیرحسین ماحوزی در این سخنرانی با شرح غزلی از مولانا به تجربه اوج در مولانا می‌پردازد.

رایگان