یادخانه مولانا: تاثیر اندیشه‌های مولانا در طراحی فضا

نام سخنران

مدت زمان

50 دقیقه

توضیحات :

این سخنرانی در ششمین رستخیز ناگهان و به اهتمام مؤسسه سروش مولانا در تاریخ 30 خرداد 1390 برگزار شده است.

آرش زنگنه در این نشست با موضوع “یادخانه مولانا، تأثیر اندیشه‌های مولانا در طراحی فضا” سخنرانی کرد.
او طی ارائه بحثی با عنوان رمزگشایی مولانا، مجموعه مؤلفه‌‌ها و عناصر مورد اشاره در آثار مولانا که از آنان می‌توان اندیشه مولانا درباره معماری و طراحی فضا را احصا نمود، بیان کرد و با تقسیم‌بندی آن به خیال‌بندی خورشید «نور»، خیال‌بندی آب «ماده» و خیال‌بندی باغ «انرژی»؛ این موضوعات را مؤلفه‌های مورد تأکید مولانا دانست.
وی در سخنانش به دیدگاه‌های مولانا در دنیای امروز از جمله مولانا و مدرنیته، مولانا و انسان مدرن، اعتبار جهان نو در اندیشه مولانا و همچنین مبحثی درباره سماع درویشان در بارگاه آسمانی پرداخت.

75,000 تومان