نقش اجماع علم در معرفت‌شناسی اخلاق

نام سخنران

مدت زمان

60 دقیقه

توضیحات :

استاد مصطفی ملکیان در پنجمین همایش نظام اخلاقی که در آذرماه 1395 برگزار شد ذیل بحث نقش اجماع علم در معرفت‌شناسی اخلاق، به ضرورت رجوع به متخصصان اخلاقی و نیز طرح گزاره‌های شهودی در اخلاق پرداختند.

300,000 تومان