بررسی و تحلیل رفتارهای غیرکلامی در آثار مولانا

دسته:

نام سخنران

مدت زمان

60 دقیقه

توضیحات :

این سخنرانی در سومین نشست رستخیز ناگهان و در تاریخ 23 اسفند 1389 و به اهتمام مؤسسه سروش مولانا برگزار شده است.

دکتر ایرج رضایی در این سخنرانی با مقدماتی درباره رفتارشناسی و نقد و تحلیل رفتارهای کلامی و غیرکلامی بحث خود را آغاز کردند. به نظر ایشان رفتارشناسی و نقد و تحلیل رفتارهای کلامی و غیر کلامی از مبانی اصلی انسان‌شناسی مولانا و یکی از محورهای بنیادین آموزه‌های عرفانی او به شمار می‌آید.
ایشان عقیده دارند سالک حقیقت، در مسیر سلوک که مسیری بریده و جدا از متن زندگی و تعاملات انسانی نيست، بايد آن اندازه از شناخت و معرفت بهره‌ور باشد تا بتواند دوست را از دشمن و راست‌گويان را از مدعيان دروغين و رهزنان روح باز شناسد. نیز عقیده دارند توصيفات اندامی و نشانه‌شناسی زبان تن در مثنوی همانند شاهنامه، هم چون شگردی در شخصيت‌پردازی و نمايش حالت‌های روحی و روانی قهرمانان داستان به كار می‌آيد. ایشان در این سخنرانی به بازکاوی و بازخوانی رفتارها و كُنش‌های غيركلامی در آثار مولانا، از منظر علم ارتباطات غيركلامی و روان‌شناسی اجتماعی پرداختند.
دکتر رضایی با نگاهی به انواع توصیفات اندامی در زبان و ادب فارسی اظهار داشتند که توصیف حالت‌ها و رفتارهای متنوع اندام‌های انسانی در فرهنگ ایرانی و به تبع آن در شعر و ادب پارسی به عنوان یکی از مظاهر و جلوه‌های درخشان این فرهنگ از دو منظر قابل مطالعه و بررسی است: یکی از منظر غنایی و جمال‌شناختی و دیگر از منظر ارتباطی و روان‌شناختی.
در نظر ایشان توصیف زیبایی‌شناختی خود دارای دو جنبه است: جنبه‌ای که ناظر بر عالم محسوسات و زیبایی این جهانی است و امروزه با عنوان ظاهر فیزیکی و مفهوم جذابیت و آن چه در یک جامعه فرهنگی، امری زیبا و معیارهای زیبایی اشخاص تلقی می‌شود؛ و جنبه‌ای که دارای مبانی و معانی عمیق معرفتی و عرفانی است. رویکردی خاص به پدیده زیبایی که شاید بتوان آن را خاص روح معناگرا و جان یزدان پرست فرهنگ ایرانی دانست.
نیز توصیف ارتباطی را نیز دارای دو جنبه می‌دانند: جنبه‌ای که ناظر بر پیوند عاشقانه انسان با خداوند و عالم غیب است که در اين معنا حركات و رفتارهای اعضای بدن چون زلف يار و خال رخسار، ناوک مژگان، تير غمزه و كمان ابرو و هم چنين، قهر و ناز و عشوه و كرشمه و لطف و عتاب؛ همه و همه به عنوان تجلّيات جماليه و جلاليه معشوق الهی دارای معانی نمادين و رمزی مطابق با مشرب تأويلات عرفانی است كه عارف متعقد است اشارت‌گر پيام‌هایی از جهان غيب است. و جنبه دوم از توصيف ارتباطی، بخشی است كه شامل مناسبات انسانی و روابط بين شخصی و عميق‌ترين و فردانی‌ترين نوع اين ارتباط يعنی ارتباط عاشقانه اين جهانی است که محور اصلی بحث ایشان را نیز در بر می‌گیرد.

250,000 تومان

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار