ضرورت بازگشت به درون

مصطفی ملکیان در دومین همایش “زمین از دریچه آسمان” که در سوم اردیبهشت سال 1396 برگزار شد، در پاسخ به مشکلاتی که به طور روز افزون گریبانگیر جامعه بشری شده در خصوص بازگشت به درون و ضرورت راه‌حل‌های معنوی سخن گفت.

 

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

برگزار کننده

مدت زمان

200,000 تومان

سخنرانان: 

توضیحات: 

سخنرانی‌های این همایش