آسیب‌پذیری دموکراسی – جاشوا کوهن

نویسنده

توضیح

جاشوا کوهن (Cohen Joshua) استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق دانشگاه استنفورد و دانشگاه اپل در این سخنرانی با موضوع “آسیب‌پذیری دموکراسی” مدعی است دموکراسی بر پایه این ایده اساسی بنیان نهاده شده که زندگی سیاسی جمعی اساساً باید بر مبنای آزادی و برابری انسان، احترام به آزادی و برابری انسان بنا شود و نه بر پایه سر فرود آوردن در برابر بزرگان خاص یا تسلیم شدن در مقابل ثروتمندان و صاحبان قدرت. دموکراسی، دستاورد آسیب پذیر و شکننده ای است که در معرض نابودی و فروپاشی قرار دارد.

رایگان

در حال بارگذاری ...

رایگان

دسته:

توضیحات: