خودخواهی عرفانی و دگرخواهی اخلاقی

نام سخنران

مدت زمان

40 دقیقه

توضیحات :

دکتر حسن اسلامی در پنجمین همایش نظام اخلاقی که در آذرماه 1395 برگزار شد به بررسی نقدهای موجود در خصوص خودخواهی عرفانی و دگرخواهی اخلاقی پرداخت.

150,000 تومان