تبیین جغرافیای همایش نظام اخلاقی

نام سخنران

مدت زمان

30 دقیقه

توضیحات :

استاد مصطفی ملکیان در چهارمین همایش نظام اخلاقی که در آذرماه 1394 برگزار شد به تبیین جغرافیای همایش نظام اخلاقی پرداخت.

طرح نظام اخلاقی مولانا طرحی برای مقایسه نظام اخلاقی مولانا با نظام‌های اخلاقی پنجاه متفکر دیگر است. غرض از این مقایسه این است که طرح نظام اخلاقی مولانا بصورت مدون و منظم عرضه شود، کاری که تاکنون صورت نگرفته است. همچنین نظام اخلاقی مولانا به اطّلاع خوانندگان فارسی زبان برسد تا اگر کسانی قصد دارند از این نظام نوعی تبعیت، حرف شنوی و التزام داشته باشند، بدانند که درواقع التزام از چه چیزی و نسبت به چه چیزی باید داشته باشند. غرض سوم این بود که نظام فکری پنجاه متفکر دیگر در قلمرو فلسفه اخلاق به خوانندگان ایرانی معرفی شود، و از این طریق فرهنگ فلسفه اخلاق به نوعی در ایران ارتقا پیدا کند. غرض چهارم این بود که نظام اخلاقی مولانا وقتی با نظام‌های اخلاقی دیگر مقایسه می‌شد، در این مقایسه نقاط قوت و ضعف مولانا نسبت به دیگران و نقاط ضعف و قوت دیگران نسبت به مولانا هم روشن می‌شد.

100,000 تومان