انواع نظریه‌های جنگ و ربط و نسبت آنها با اخلاق

نام سخنران

مدت زمان

16 دقیقه

توضیحات :

دکتر جواد حیدری در این سخنرانی به شرح انواع نظریه‌های جنگ و ربط و نسبت آنها با اخلاق می‌پردازد.

رایگان