مرگ اندیشی در مولانا

دسته:

نام سخنران

مدت زمان

30 دقیقه

توضیحات :

اردشیر منصوری در این سخنرانی که مصادف با وفات مولانا بوده به مرگ اندیشی تا قبل از مولانا و نیز وجه امتیاز مولانا در این موضوع می‌پردازد.

رایگان